09 d’abril 2008

"Si les pedras me podian venir contra ho farian":

Text del notari Desclapers, escrit en plena epidèmia de pesta (1650-1654), quan la mort era un fet encara més usual i temut. Aquesta carta la trobem en el llibre de Francesc Forn i Salvà titulat "Déu Nostre Senyor vulla alsar la mà de aquest asot del contagi. Una aproximació a l'epidèmia de pesta bubònica de 1650-1654 al terme del castell de Montpalau, al terme del castell de Palafolls i a Mataró", on s'explica aquesta epidèmia i les seves conseqüències a les nostres contrades. Tema que també va tractar els Matinals d'Història del 23 de gener de 2000 (dossier gratuït).

Sr. Doctor Alegre

Lo Senyor rector de Malgrat me ha enviat a dir que demà, una hora al sol alt, me trobàs al pal per fer alguns actes; y com vuy per ser morta la muller de Joan Moner nos hajan posat guardas per respecte del compare Pla, que sens més ni més sen.és vingut estar en casa de Antoni Padrer, no me és possible poder y anar, y axís supploque a Vostre mercè me fassa mercè de anar-hi, y en mon nom rebre-los, ja que jo so tant desditxat que si les pedras me podian venir contra ho farian, com més les personas, puix he de estar tancat en casa de dit Padrer per respecte de dit Pla, y dirà a Joan Alzina que se trobarà en dit pal li done dos lliuras vuyt sous per la dieta que per ell fiu en dit pal dissapte proppassat lo qual no s.i trobà, y també si pot cobrir la dieta de demà.
Jacinto Ribas, curador del pubill Riera, me ha de pagar lo inventari dels béns del dit Riera, y també un acte de venda y una àpocha ell preté no.m té de pagar, los dos en alguna ocasió restàrem que ell ho demanaria al pare de Vostre mercè; si no fos estat esta desditxa ja forem anats devant Vostres mercè, que entenc farà la rahó, si Vostre mercè se pot allergar fins assí li tractaré lo que y ha asserca de nostres invia, ja veu si estich (puix Déu ho vol) en punt de gastar.
Déu guarde a Vostre mercè, Palafolls y juliol 15 de 1652.
Joan Desclapers notari.

Cap comentari: