26 de maig 2009

Flaires atlàntics:

Junta de govern local celebrada el 30 d'abril de 2009


7È.- PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DINS EL PLA

CONCERTAT XBMQ 2008-2011 PER SUPORT ECONÒMICS A ACTUACIONS DE LA

REGIDORIA DE CULTURA.

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16.04.2009, acordà entre d’altres

els següents:

---/ PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona dintre del Catàleg de Serveis i Activitats

del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, subvencions per les

següents actuacions:


Subvenció sol.licitada

Programa de serveis i activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Ajuts per a les activitats dels arxius

Nom de l'actuació: Cicle de conferències - Col.loqui "Matinals d'Història" 2009-2010 2 .980,00 €


Programa de suport a les polítiques locals de patrimoni cultural

Ajuts per a la museïtzació d'elements patrimonials

Nom de l'actuació: Adaptació d'una sala d'exposicions a l'edifici La Cooperativa de Malgrat de Mar 3 3.415,83 €


Ajuts per a la promoció i recerca del patrimoni cultural local

Nom d el'actuació: Adquisició Fons Personal de Fèlix Cardona i Puig 3 07.630,00 €


SEGON.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Servei Econòmics./----------------------------

Atès que les esmentades sol·licituds foren lliurades al Registre General d’Entrada de la

Diputació de Barcelona, en data 15.04.2009 i números 0900034443, 0900034438 i 0900034434,

respectivament.

Vist l’escrit de l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, de data

22.04.2009 i RS 0900020632, on es posa de manifest que les subvenció per l’actuació Cicle de

Conferències – Col·loqui “Matinals d’Història 2009 – 2010”, no és compatible amb les

actuacions Adaptació d’una sala d’exposicions a l’edifici La Cooperativa de Malgrat de Mar i

Adquisició Fons Personal de Fèlix Cardona i Puig, i demanant que prioritzem l’ordre de les

actuacions i per a la qual ens interessa obtenir suport econòmic.

Atès l’interès general per a la cultura malgratenca aquesta regidoria creu convenient descartar la

sol·licitud de subvenció instada per a l’ l’actuació Cicle de Conferències – Col·loqui “Matinals

d’Història 2009 – 2010”, i prioritzar les actuacions del programa de suport a les polítiques

locals de patrimoni cultural d’acord amb el següent:


Subvenció sol.licitada

Programa de suport a les polítiques locals de patrimoni cultural

Ajuts per a la promoció i recerca del patrimoni cultural local

Nom de l'actuació: Adquisició Fons Personal de Fèlix Cardona i Puig 3 07.630,00 €

Ajuts per a la museïtzació d'elements patrimonials

Nom de l'actuació: Adaptació d'una sala d'exposicions a l'edifici La Cooperativa de Malgrat de Mar 3 3.415,83 €

Vista la proposta d’acords formulada per la Regidoria de Cultura en data 28 d’abril

d’enguany, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels cinc membres assistents,

ACORDA:

PRIMER.- Descartar la sol·licitud de subvenció instada a la Diputació de Barcelona, en data

15.04.2009 i RE 0900034443, per a la següent actuació:


Subvenció sol.licitada

Programa de serveis i activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Ajuts per a les activitats dels arxius

Nom de l'actuació: Cicle de conferències - Col.loqui "Matinals d'Història" 2009-2010 2 .980,00 €

12


SEGON.- Prioritzar la resta de subvencions sol·licitades a la Diputació de Barcelona d’acord

amb el següent:


Subvenció sol.licitada

Programa de suport a les polítiques locals de patrimoni cultural

Ajuts per a la promoció i recerca del patrimoni cultural local Data 15.04.2009 RE0900034434

Nom de l'actuació: Adquisició Fons Personal de Fèlix Cardona i Puig 3 07.630,00 €

Ajuts per a la museïtzació d'elements patrimonials Data 15.04.2009 RE0900034438

Nom de l'actuació: Adaptació d'una sala d'exposicions a l'edifici La Cooperativa de Malgrat de Mar 3 3.415,83 €


TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de

Barcelona.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

osti, com que tinc alguna experiència en això, com a membre de la junta de qualificació i exportació de béns mobles de la Generalitat, trobo que el preu de l'arxiu cardona és desorbitat ! --tenint en compte el personatge. Sembla que en comptes d'un fons documental, l'ajuntament s'estigui comprant una obra d'art. Qui ha posat el preu, qui l'ha decidit ?

Joan Bosch

Anònim ha dit...

UOUOUOUOUOUOUOU!
I això quan representa que s'ha de saber? sempre secrets?

Ja omençar a picar la mosca de veure tants amagatotis

Anònim ha dit...

Poca broma i poques gracietes són més de 300000 € --50 dels antic kilos !. Esperem que la diputació ens ho denegui ! perquè altrament estarem llençant els diners de tots

Anònim ha dit...

Lo millor és que no sabem ni qué porten ni perquè ho porten.
Un espai per expos a la biblio? a on? si no hi caben els llibres que és lo important en una biblioteca.
Potser fan fora als autors dels fascicles i ho munten allà!
Referent al preu... potser és que també porten el salto àngel sencer.

Anònim ha dit...

I quan es reclama un museu t'envia a freir espàrrecs. Tot contradiccions... Bé, que sigui benvingut tot aquest material, estic nerviosa, és sorpresa!