17 de febrer 2008

Marina mercant:

Mn. F. Paradeda i Robert ens explica:

"Marina Mercant
Aquesta, encara que pausadament, anà desenrotllant-se entre els seus habitants.
Molts malgratencs, mercès a l'ambient que'ls rodejava, s'aficionaren a la marinería, emprenent llargs viatges cap a les Amèriques i altres ports estrangers.
Els més, embarcats en pailebots i barques de la població, feien viatges més curts dintre de la península.
A començaments del segle passat es comptaven en ella una trentena de vaixells, el tràfec dels quals donava vida a la vila; però a l'inaugurar-se els trens i els vapors anaren decaient fins arribar en l'actualitat a la més mínima expressió.
Alguns mariners, si bé que pocs, prengueren el títol de patró i de pilot, essent de doldre que no fossin més i que no procuressin imitar els seus comarcants com foren els de Lloret, Blanes, Mataró, Vilasar i Badalona, que amb el títol de pilots i capitans i associats als proietaris dels vaixells feren fortunes de consideració, algunes de les quals són disfrutades encara avui pels seus hereus i successors, verificant-se aquell lema de la Llotja de Barcelona: Terra dabit merces undaque divitias." (p. 90)