28 de maig 2009

Aportacions al Nucli Antic (actualitzat):

S'obre el termini per fer al·legacions al projecte del Nucli Antic.
Aprovació inicial.

Actualització:
Comentari a "El meu gos i jo"

26 de maig 2009

Crònica al Pla de Grau:

En Toni Sala fa un escrit del Pla de Grau amb notes molt curioses que fan estremir-nos de les condicions en que viuen els pagesos malgratencs. Jo penso: tanta festa dels fesols i després tants robatoris, impotència, negociació amb els "domingueros" rapinyaires, marginació, despreci, etc. Així es protegeixen les últimes maresmes del Maresme!

Projectes executius:

Avui a les vuit del vespre, a la oficina de l'habitatge de l'av. Costa Brava, es presentarà el projecte executiu del centre cívic del Castell i el del trenet. A més de posar-se al dia de les actuacions realitzades.

Flaires atlàntics:

Junta de govern local celebrada el 30 d'abril de 2009


7È.- PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DINS EL PLA

CONCERTAT XBMQ 2008-2011 PER SUPORT ECONÒMICS A ACTUACIONS DE LA

REGIDORIA DE CULTURA.

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16.04.2009, acordà entre d’altres

els següents:

---/ PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona dintre del Catàleg de Serveis i Activitats

del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, subvencions per les

següents actuacions:


Subvenció sol.licitada

Programa de serveis i activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Ajuts per a les activitats dels arxius

Nom de l'actuació: Cicle de conferències - Col.loqui "Matinals d'Història" 2009-2010 2 .980,00 €


Programa de suport a les polítiques locals de patrimoni cultural

Ajuts per a la museïtzació d'elements patrimonials

Nom de l'actuació: Adaptació d'una sala d'exposicions a l'edifici La Cooperativa de Malgrat de Mar 3 3.415,83 €


Ajuts per a la promoció i recerca del patrimoni cultural local

Nom d el'actuació: Adquisició Fons Personal de Fèlix Cardona i Puig 3 07.630,00 €


SEGON.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Servei Econòmics./----------------------------

Atès que les esmentades sol·licituds foren lliurades al Registre General d’Entrada de la

Diputació de Barcelona, en data 15.04.2009 i números 0900034443, 0900034438 i 0900034434,

respectivament.

Vist l’escrit de l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, de data

22.04.2009 i RS 0900020632, on es posa de manifest que les subvenció per l’actuació Cicle de

Conferències – Col·loqui “Matinals d’Història 2009 – 2010”, no és compatible amb les

actuacions Adaptació d’una sala d’exposicions a l’edifici La Cooperativa de Malgrat de Mar i

Adquisició Fons Personal de Fèlix Cardona i Puig, i demanant que prioritzem l’ordre de les

actuacions i per a la qual ens interessa obtenir suport econòmic.

Atès l’interès general per a la cultura malgratenca aquesta regidoria creu convenient descartar la

sol·licitud de subvenció instada per a l’ l’actuació Cicle de Conferències – Col·loqui “Matinals

d’Història 2009 – 2010”, i prioritzar les actuacions del programa de suport a les polítiques

locals de patrimoni cultural d’acord amb el següent:


Subvenció sol.licitada

Programa de suport a les polítiques locals de patrimoni cultural

Ajuts per a la promoció i recerca del patrimoni cultural local

Nom de l'actuació: Adquisició Fons Personal de Fèlix Cardona i Puig 3 07.630,00 €

Ajuts per a la museïtzació d'elements patrimonials

Nom de l'actuació: Adaptació d'una sala d'exposicions a l'edifici La Cooperativa de Malgrat de Mar 3 3.415,83 €

Vista la proposta d’acords formulada per la Regidoria de Cultura en data 28 d’abril

d’enguany, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels cinc membres assistents,

ACORDA:

PRIMER.- Descartar la sol·licitud de subvenció instada a la Diputació de Barcelona, en data

15.04.2009 i RE 0900034443, per a la següent actuació:


Subvenció sol.licitada

Programa de serveis i activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Ajuts per a les activitats dels arxius

Nom de l'actuació: Cicle de conferències - Col.loqui "Matinals d'Història" 2009-2010 2 .980,00 €

12


SEGON.- Prioritzar la resta de subvencions sol·licitades a la Diputació de Barcelona d’acord

amb el següent:


Subvenció sol.licitada

Programa de suport a les polítiques locals de patrimoni cultural

Ajuts per a la promoció i recerca del patrimoni cultural local Data 15.04.2009 RE0900034434

Nom de l'actuació: Adquisició Fons Personal de Fèlix Cardona i Puig 3 07.630,00 €

Ajuts per a la museïtzació d'elements patrimonials Data 15.04.2009 RE0900034438

Nom de l'actuació: Adaptació d'una sala d'exposicions a l'edifici La Cooperativa de Malgrat de Mar 3 3.415,83 €


TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de

Barcelona.

24 de maig 2009

Resposta a la 30ª pregunta:


Tal i com ens mostra aquesta coneguda postaleta veiem una torre més dins el mar. Com molt prudentment han comentat, no es tracta pròpiament dit d'una pilona, però per aquells que heu contestat que entre la platja i l'actual n'hi havia una ho han fet bé!
Val a dir que enguany celebrem el centenari de la Pilona, i potser tota la celebració que es mereixeria aquest fet queda reduïda a aquesta frase. Si més no: FELICITATS!

21 de maig 2009

Problema de base:

El company de "El meu gos i jo" ens ofereix una reflexió que considero prou encertada.
Un dels punts de partida ja va ser tractat en aquest blog, és el de la manca d'inversió privada i preveure que l'Estat es farà càrrec de tot amb el diner públic; un altre tema que tracta és la relaxació dels funcionaris fixes que al no veure perillar el seu lloc de treball i no competeixen per millorar.

20 de maig 2009

Dades sorprenents:

És en el blog de Malgratot que hi veiem un llistat dels alcaldes millor pagats de l'Estat espanyol.
Malgrat de Mar es troba en el número 44.
No m'esfereiria tant si no fos perquè alhora que aquest número puja veiem com les inversions en cultura baixen, i baixen, i baixen...

14 de maig 2009

Open Amoros 2009:

Em fan saber:

OPEN AMOROS'2009: ENRIC GAILLARD

TORNA A DOMINAR EL TORNEIG

Aquest darrer cap de setmana s'ha acabat l'Open Nacional de Veterans - Memorial Pere Amorós. Amb una gran participació i un gran nivell tennístic. Enguany s'han jugat 3 proves: sènior +35, sènior +45 i sènior +55. Totes elles proves masculines.

Resultats
Per segon any consecutiu el jugador del P. Puigcerdà va guanyar a les dos categories que jugava. Al +35 va guanyar per 7/6 i 6/3 a Carlos Franganillo. Abans s'havia imposat a Carlos Tremolaterra en la prova +45 per 6/1 i 6/2.La final de la prova +55 no es va poder jugar per lesió de Joan Alquezar, que s'enfrontava a Joaquím Saurí.

Des de l'organització es fa un balanç molt positiu en quant a participació i desenvolupament del torneig i vol agraïr el recolzament de socis, junta i jugadors.

11 de maig 2009

La cultura malgratenca enguany:

Destaco de l'últim "Som-hi!" un text de Josep Vila on exposa el camí que pren la cultura malgratenca. Així ho veuen també els de ERC. I, com no, molts mlagratencs...

09 de maig 2009

Tres plafons d'Agustí Pujol:

Va ser l'historiador de l'art local Joan Bosch qui va atribuir la peça a Agustí Pujol.
Ara s'exposa.

07 de maig 2009

L'ACA no ataca:

Amb un rodolí dolent presento una notícia actualitzant de l'estat del conflicte "Riera de Sant Genís".
Aprofito per enllaçar un escrit sobre les vegueries del sempre il·lustrant de "El meu gos i jo"

06 de maig 2009

Implicació:

Entro en un Blog (sí, d'aquells que s'han d'escriure en majúscula) i veig com s'hi reflexiona al voltant d'un tema que també m'havia plantejat.
No podem confiar o demanar sempre suport a l'administració pública per afers patrimonials, som els propis ciutadans que també ens hem de vincular i és aleshores quan més valores aquest patrimoni. Hem de ser capaços de plantejar iniciatives (potser les plataformes i entitats referides a aquest tema s'hi poden incloure, per tant, una part dels deures ja els fem) i posar més de la nostra part.
Hem d'imbuir-nos d'aquesta cultura que ens exposa en Narcís Sastre.

05 de maig 2009

100.000:

Estem a punt de complir les 100.000 visites.
Qui serà el que compleixi aquesta xifra? ens ho farà saber?

La Plataforma Salvem Can Fàbregues es mantè:


A mi em sembla una història de pel·lícula!
A on podem posar -o descontextualitzar- la fàbrica?

Web de la plataforma.

04 de maig 2009

Informacions no gaire convincents:

Neus Serra parla del Butlleti Informatiu (o "Desinformatiu")
A "El meu gos i jo" analitzen la situació del possible futur auditori.

03 de maig 2009

Llibre de Tordera:

Interessant llibre de la història de Tordera i els seus entorns.
Entitat i descripció del llibre.